Zoek
Sluit dit zoekvak.

Toestemming voor het kappen van een boom, het bouwen van een dam met duiker en het maken van een aansluiting op de openbare weg aan Graafdijk 2A te Lopik

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Graafdijk Lopik luidt als volgt:

Toestemming voor het kappen van een boom, het bouwen van een dam met duiker en het maken van een aansluiting op de openbare weg aan Graafdijk 2A te Lopik

(artikel 2.1 lid 1 onder a, c, d, e en f of artikel 2.2 lid 1 onder d, e, f, h, i, j, k Wabo)Burgemeester en wethouders van gemeente Lopik maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het kappen van een boom, het bouwen van een dam met duiker en het maken van een aansluiting op de openbare weg. De vergunning is verzonden op 25 augustus 2022.Bezwaar•Het besluit met bijbehorende stukken ligt gedurende zes weken na verzenddatum ter inzage bij de afdeling Dienstverlening. Om deze in te zien kunt u mailen naar wabo@lopik.nl.Indien u het niet eens bent met het besluit en belanghebbende bent, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Lopik. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, de omschrijving van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. U wordt gevraagd een kopie van het besluit bij te voegen. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen.•Het besluit treedt de dag na bekendmaking (verzending) in werking, tenzij gedurende de ter inzage termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.•Middels een voorlopige voorziening wordt een genomen besluit voorlopig ongedaan gemaakt. De rechter kan deze voorziening treffen als er, gelet op de betrokken belangen, spoed bij is. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. De rechtbank int hiervoor griffierechten.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen lopik
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid