Search
Close this search box.

Aanpassing bebouwingscontour voor de kern Cabauw, gemeente Lopik

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag Bestuur | ProvinciesRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De ingediende aanvraag voor luidt als volgt:

Aanpassing bebouwingscontour voor de kern Cabauw, gemeente Lopik

Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat zij op 22 september 2009 hebben besloten tot aanpassing van de in het streekplan Utrecht opgenomen bebouwingscontour van de kern Cabauw in de gemeente Lopik. Op 8 augustus 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lopik verzocht om met gebruikmaking van de in het streekplan opgenomen flexibiliteitbepaling (de zogenoemde ‘touwtjesmethode’) de bebouwingscontour van de kern Cabauw aan te passen. De flexibiliteitbepaling houdt in dat een overschrijding van de bebouwingscontour wordt toegestaan mits elders een gelijkwaardige voor bebouwing geschikte locatie en van gelijke oppervlakte wordt geschrapt. Met de aanpassing wordt beoogde om de door de gemeente beoogde ruimtelijke ontwikkelingen (o.a. woningbouw, een verenigingsgebouw en een evenemententerrein), die zijn opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan ‘Cabauw-Uitbreiding’, te kunnen realiseren. Door het ‘inleveren’ van een drietal locaties aan de noordoost en zuidzijde van de kern Cabauw ontstaat de mogelijkheid de bebouwingscontour zodanig aan te passen dat op een tweetal plaatsen aan de zuidzijde van Cabauw binnen de bebouwingscontour komen te liggen. Dit maakt het mogelijk om de in het ontwerp-bestemmingsplan ‘Cabauw-Uitbreiding’ beoogde ontwikkelingen te realiseren. De aanpassing van de bebouwingscontour leidt niet tot een toename van het stedelijk gebied en is aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. Nadere informatie kan worden ingewonnen bij de heer G.A. de Mello van de afdeling Ruimte van de Provincie Utrecht (tel. 030-2583732).

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen lopik
  2. Bestuur | ProvinciesRuimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening