Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Ontwerpbeschikking Natuurbeschermingswet 1998, Cabauwsekade 65 te Lopik

Redactie Lopiknieuwsvandaag.nl

Bij ons lees je alle bekendmakingen en welke vergunningen worden en zijn verstrekt in Lopik.

Aanvraag Natuur en milieu | Organisatie en beleid

De ingediende aanvraag voor Cabauwsekade 3411ED Lopik luidt als volgt:

Ontwerpbeschikking Natuurbeschermingswet 1998, Cabauwsekade 65 te Lopik

Onderwerp Omgevingsdienst Haaglanden maakt namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat het voornemen bestaat om vergunning te verlenen voor de exploitatie en uitbreiding van een agrarisch bedrijf. De inrichting is gelegen aan de Cabauwsekade 65, 3411 ED te Lopik. Zienswijze Een belanghebbende kan tijdens de periode van ter inzagelegging schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen op de ontwerpbeschikking. De schriftelijke zienswijze moet ten minste bevatten: - naam en het adres van de indiener; - de dagtekening; - een motivering. De zienswijze dient onder vermelding van zaaknummer 00446714 te worden gericht aan Omgevingsdienst Haaglanden, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag. Inzage U kunt de ontwerpbeschikking en de overige relevante stukken vanaf 5 mei 2016 tot en met 15 juni 2016 inzien op werkdagen: -  bij de Omgevingsdienst Haaglanden, tijdens kantooruren (na telefonische afspraak), Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 218 99 02; -  in het gemeentehuis van de gemeente Lopik, van 9.00-17.00 uur en vr van 9.00-12.00 uur, Raadhuisplein 1, tel.nr. (0348) 55 99 55. Inlichtingen Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De gehele aanvraag is ook via deze link te vinden op de website van de overheid.

Hebben de buren een akkoord gekregen vanuit de gemeente op hun bouwplannen maar ben je het hier niet mee eens? Dan kan je binnen 6 weken na de goedkeuring bezwaar aantekenen. De gemeente moet het verzoek dan nogmaals bekijken. Wordt dan alsnog de vergunning verstrekt dan kan je nog een beroep aantekenen bij de rechtbank. Het beste is natuurlijk om in contact te zijn met je buren en het bespreekbaar te maken.

Share this article

  1. Bekendmakingen lopik
  2. Natuur en milieu | Organisatie en beleid